RMKT XVIII. század

A Régi magyar költők tára legfiatalabb sorozatát Klaniczay Tibor felkérésére Bíró Ferenc alapította még az 1980-as évek végén. Szerkesztésébe 2001-től Debreczeni Attila, majd 2008-tól Csörsz Rumen István is bekapcsolódott, Bíró Ferenc tisztségét pedig 2013-tól Szilágyi Márton vette át. A sorozat az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és az MTA–DE Klasszikus Magyar Textológiai Munkacsoportja (Budapest–Debrecen) együttműködésében készül. A kötetek sajtó alá rendezői között az intézeti és az egyetemi kutatók többféle nemzedéke képviselteti magát, s munkájuk nyomán húsz év alatt tizenhat kötet látott napvilágot. A XVIII. századi RMKT céljai és kiadási elvei hasonlók a XVI–XVII. századi sorozatok szempontjaihoz, de valamelyest tágabbak azoknál, nemcsak az anyag szinte felmérhetetlen bősége miatt, hanem azért is, mivel a korszak legnagyobb magyar költői (Csokonai Vitéz Mihály, Bessenyei György, Batsányi János, Fazekas Mihály) részben már önálló kritikai sorozatokat kaptak. Az RMKT XVIII. századi kötetei egyrészt szerzőközpontúak, s gyakran teljes költői életműveket közreadnak. Önálló kötetben jelentek meg Amade László, Toth István, Szentjóbi Szabó László, Kazinczy Ferenc, Dayka Gábor, Ráday Gedeon, Földi János, és Ungvárnémeti Tóth László költeményei, esetenként prózai írásaik és levelezésük kíséretében. Pálóczi Horváth Ádám korai, nyomtatásban megjelent versei önálló antológiát alkotnak, más esetben egyes, kiemelkedően fontos kötetek jutottak kritikai kiadáshoz. Ilyen a nyitó kötet, Péczeli József Voltaire-fordítása (Henriás, 1792), majd Vályi Nagy Ferenc Ódák Horátz’ mértékeinn (1807) című kötete, valamint Virág Benedek’ Poétai munkáji (1799). A sorozat másik kötettípusát a forrásantológiák képviselik. A Barátságos mulatozások című kötet az 1770–1780-as évek magyar episztolagyűjteményeit adja közre, a legismertebb szerzők: Ányos Pál, Barcsay Ábrahám, Bessenyei György és Kreskay Imre. A Közköltészet alsorozatban eddig négy kötet jelent meg (1. Mulattatók; 2. Társasági és lakodalmi költészet; 3/A–B. A társadalmi élet költészete, amelyek az 1700 és 1800/1814 közti időszak anonim ének- és verskincséből adnak válogatást sok száz kéziratos gyűjtemény, ponyva és kalendárium anyagát rendszerezve. A XVIII. századi RMKT kötetei mindig részletes kísérő tanulmánnyal, gazdag jegyzetapparátussal, forrásjegyzékekkel és mutatókkal jelennek meg, a közköltészeti sorozatot kották és népköltészeti variánsok egészítik ki. A hagyományos és legújabb textológiai szempontok minden esetben igényes, jól használható főszöveget eredményeznek, így a sorozat fontos szerepet játszik mind a kutatómunkában, mind az egyetemi oktatásban.

Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század. A sorozatot szerkesztette (1–6. köt.:) Bíró Ferenc, (7–8. köt.:) Bíró Ferenc és Debreczeni Attila, (9. köt.–) Bíró Ferenc, Csörsz Rumen István és Debreczeni Attila. Budapest: (1–7. köt.:) Balassi, (8. köt.–) Universitas, 1996–

 

kulsoforraskk1, Péczeli József. Henriás (1792). Sajtó alá rendezte Vörös Imre. Budapest: Balassi Kiadó, 1996. 282 l.

 

 

   

hamarostk2, Kazinczy Ferenc. Összes költeményei. Sajtó alá rendezte Gergye László. Budapest: Balassi Kiadó, 1998. 457 l.

 

 

     

kulsoforraskk3, Vályi Nagy Ferenc. Ódák Horátz’ mértékeinn (1807). Sajtó alá rendezte Sobor András. Budapest: Balassi Kiadó, 1999. 280 l.

 

 

     

rmkt_xviii_04 20004, Közköltészet 1: Mulattatók. Sajtó alá rendezte Küllős Imola, munkatárs Csörsz Rumen István. Budapest: Balassi Kiadó, 2000. 602 l.

 

 

 

     

kulsoforraskk5, Toth István. Költői művei. Sajtó alá rendezte Orlovszky Géza. Budapest: Balassi Kiadó, 2001. 311 l.

 

 

     

kulsoforraskk6, Szentjóbi Szabó László. Összes költeményei. Sajtó alá rendezte Debreczeni Attila. Budapest: Balassi Kiadó, 2001. 206 l.

 

 

     

hamarostk7, Amade László. Versei. Sajtó alá rendezte Ajkay Alinka és Schiller Erzsébet. Budapest: Balassi Kiadó, 2004. 480 l.

 

 

     

8, Közköltészet 2: Társasági és lakodalmi költészet. Sajtó alá rendezte Csörsz Rumen István és Küllős Imola. Budapest: Universitas Kiadó, 2006. 756 l.

 

 

   

hamarostk9, Ungvárnémeti Tóth László. Művei. Sajtó alá rendezte Merényi Annamária és Tóth Sándor Attila. A görög szövegeket gondozta Bolonyai Gábor. Budapest: Universitas Kiadó, 2008. 801 l.

 

 

   

hamarostk10, Dayka Gábor. Összes művei. Sajtó alá rendezte Balogh Piroska, Bódi Katalin, Szép Beáta és Tasi Réka. Budapest: Universitas Kiadó, 2009. 698 l.

 

 

     

hamarostk11, Ráday Gedeon és Földi János. Összes versei. Sajtó alá rendezte Borbély  Szilárd. Budapest: Universitas Kiadó, 2009. 544 l.

 

 

     

hamarostk12, Virág Benedek’. Poétai munkáji. Sajtó alá rendezte Porkoláb Tibor. Budapest: Universitas Kiadó, 2011. 316 l.

 

 

     

hamarostk13, Barátságos mulatozások: Episztolagyűjtemények az 1770–1780-as évekből. Sajtó alá rendezte Labádi Gergely. Budapest: Universitas Kiadó, 2012. 592 l.

 

 

   

14, Közköltészet 3: A társadalmi élet költészete: 3/A, Történelem és társadalom. Sajtó alá rendezte Csörsz Rumen István és Küllős Imola. Budapest: Universitas Kiadó–EditioPrinceps Kiadó, 2013. 694 l.

 

 

   

hamarostk15, Közköltészet 3: A társadalmi élet költészete: 3/B, Közerkölcs és egyéni sors. Sajtó alá rendezte Csörsz Rumen István és Küllős Imola. Budapest: Universitas Kiadó, 2015. 594 l.

 

 

   

hamarostk16, Pálóczi Horváth Ádám. Verses kiadványai (1787–1796). Sajtó alá rendezte Tóth Barna. A latin szövegeket fordította Lengyel Réka. Budapest–Debrecen: Universitas Kiadó–Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. 965 l.